Algemene Voorwaarden

1. Algemeen

Deze voorwaarden geleden voor iedere aanbieding, behandeling, transactie tussen Salon Samantha en een client waarop de schoonheidssalon deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Afspraken

De client moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch binnen 24 uur voor de gemaakte afspraak, aan Salon Samantha persoonlijk of telefonisch melden. Indien de client niet of niet tijdig de afspraak nakomt, mag Salon Samantha het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de client berekenen.

3. Inspanningen Salon

Salon Samantha zal behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op de grond van op dat moment bekende stand der wetenschap. Salon Samantha zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is, de client inlichten over financiele concequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

4. Persoonsgegevens & Privacy

De client voorziet Salon Samantha tijdens de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de Salon aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de client redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Salon Samantha neemt de persoonlijke gegevens van de client op een klantenkaart. Salon Samantha behandeld de vertrouwelijke gegevens van de client volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Salon Samantha zal de gegevens van de client niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming van de client.

5. Geheimhouding

Salon Samantha is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de client heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geld als vertrouwelijk als dit door de client is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Salon Samantha verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

6. Aansprakelijkheid

Salon Samantha is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de salon is uitgegaan van door de client verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen., medicijn gebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. De Salon is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de client heeft meegenomen naar de Salon. Tevens is Salon Samantha niet voor eventuele gezondheidsschade voortkomend uit een behandeling (b.v. allergie of andere pathologien van welke aard dan ook).

7. Beschadiging & Diefstal

Salon Samantha heeft het recht van de client een schadevergoeding te eisen indien de client meubilair, apparatuur of producten beschadigd. Salon Samantha meld altijd diefstal bij de politie.

8. Klachten

Indien de client klacht heeft over de behandeling of over een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Salon Samantha. De Salon moet de klager binnen vijf werkdagen een adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Salon Samantha de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij die inmiddels voor de client aantoonbaar zinloos is geworden en de client dit schriftelijk bekend maakt. Indien Salon Samantha en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

9. Behoorlijk Gedrag

De client behoort zich in de Salon zich behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de client na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Salon Samantha het recht de client de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen.

10. Recht

Op elke overeenkomt tussen Salon Samantha en client is Nederlands recht van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Enschede. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.